• Wat doet de gemeente eigenlijk?

  En hoe pakt Connect dit aan?

 • Wat doet de gemeente in het algemeen?

  Hieronder een filmpje die een algemene uitleg geeft van wat een gemeente doet:

 • Gemeenteraad Wageningen 2018-2022

  Het begin

  Connect Wageningen is een lokale partij van jongeren, studenten, internationals en nieuwkomers in Wageningen, voor alle Wageningers. De partij is begin 2017 opgericht en heeft in maart 2018 voor het eerst meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Sindsdien zitten we met twee zetels in de gemeenteraad om meer aandacht te krijgen voor problemen die bij jonge en nieuwe Wageningers spelen. Elke vergadering weer werken we constructief samen om de aandacht van de gemeente te verschuiven naar een betere bereikbaarheid in Wageningen, meer woningen voor studenten en starters, en een inclusievere gemeente met meer informatieverstrekking in het Engels.

   

  Hieronder zie je een overzicht van het aantal stemmen die elke partij kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en 2022. Zoals je ziet zijn we als nieuwkomer goed binnengekomen. Met een mooie toename in 2022.

  broken image

  Helaas was een toename van bijna 50% niet genoeg om een extra zetel te halen. Het resulteerde in de volgende zetelverdeling per raadsperiode: 

  broken image

  Connect werkt anders

  Connect Wageningen werkt anders dan de meeste politieke partijen. Wij willen nieuwe en jonge Wageningers vertegenwoordigen en politiek betrekken om Wageningen een betere plek te maken voor iedereen. Dit doen we niet door een ideaal te volgen maar om als politieke partij integer en laagdrempelig zichtbaar te zijn. Daarnaast zullen wij het hele jaar door voor iedereen benaderbaar zijn, zodat iedereen die iets wil veranderen bij ons terecht kan en kritische vragen kan stellen. Op deze manier verzekeren wij ons van het maken van integere, eerlijke en fatsoenlijke keuzes. Onze raadsleden zullen altijd met een grote groep Wageningers in contact staan en hun behoefte vertegenwoordigen. Als raadslid bij Connect Wageningen beslis je nooit alleen.

 • Wat doet een raadslid eigenlijk?

  Hieronder een filmpje die een algemene uitleg geeft van wat een raadslid doet.

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Waar heb je als raadslid invloed op?

  Een paar grote dossiers waar we de laatste jaren aan gewerkt hebben en waar je invloed op hebt als raadslid staan hieronder weergegeven. Daarnaast kan je ook zelf misstanden agenderen of onderwerpen opperen zoals wij hebben gedaan met de website die ook beschikbaar moet zijn in het Engels en het welkomstpakket. Voor meer prestaties die je als raadslid kunt bereiken, zie ook de pagina Prestaties.

  broken image

  Corona gesprekken

  De wereld ligt nu een beetje anders. Je weet wel met die pandemie. Met elke aanscherping of verlichting van de maatregelen van de overheid zal dit door moeten sijpelen naar de gemeenten. De burgermeester zit bij de veiligheidsraad van Gelderland-Midden met de andere burgemeesters van deze regio. Voor dit overleg en voor maatregelen in de gemeente hadden wij tijdens corona met de andere fracties en de burgermeester elke twee weken overleg. 

  broken image

  5% regel wonen in Wageningen

  De raad heeft hiermee ingestemd in juli 2019. Voortaan mag maximaal 5% van de woningen in een straat gebruikt worden voor kamerverhuur. Dit betekent dat als een huiseigenaar kamers wilt verhuren, er eerst een vergunning moet worden aangevraagd. Vervolgens wordt deze aanvraag getoetst op verschillende criteria waaronder de 5% regel.

  broken image

  Warmtetransitie

  In 2050 zijn alle woningen in Nederland duurzaam verwarmd. Wageningen heeft de ambitie om al eerder wijken over te laten stappen. Er zijn al heel wat wijken aan de slag met de transitie: de Benedenbuurt, Nude, Veerweg, Wageningen Hoog en Hamelakkers. Samen met de bewoners is een Warmtevisie opgesteld, deze kan je vinden op de site. De volgende stappen zijn om voor elke wijk een wijkuitvoeringsplan te maken waarin staat hoe deze wijk verwarmd zal worden. Elke wijkuitvoeringsplan moet door de gemeenteraad goedgekeurd worden, hierbij kan je veranderingen toebrengen.

  broken image

  Herstel Stadsgracht

  Zo'n 54 jaar geleden werd een deel van de noordelijke stadsgracht van Wageningen gedempt. Op de plek van de waterloop is tegenwoordig de Pets Place en een aantal serres met horecazaken ter plaatse van de Stationsstraat. Het idee is om de stadsgracht te herstellen. Op die manier moet Wageningen een unieke entree krijgen die recht doet aan de historie. De gemeente Wageningen trekt anderhalve ton uit voor het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe entree voor de binnenstad. Voor het verloop van het traject zal de raad op de hoogte worden gehouden en zullen beleidstukken ter beoordeling aan de raad worden voorgelegd.

  broken image

  Regionale Energie Strategie

  Het nationale klimaatakkoord heeft als doel om 35 TWh duurzame energie op te wekken in 2050. Alle energieregio's hebben aan dit doel een eigen doelstelling verbonden. Wageningen is deel van de energieregio Foodvalley. Na verschillende versies is nu de Regionale Energie Startegie 1.0 vastgelegd in de acht gemeenteraden, de twee Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. De komende twee jaar zal deze met voortschrijdend inzicht worden geüpdate en weer aan de gemeenteraden voorgelegd worden.

  broken image

  Born Oost

  Ter hoogte van het NIOO-KNAW wil de WUR meer ruimte vrijmaken voor educatie, bedrijven en studentenwoningen. Op 14 december 2020 zijn de ruimtelijke uitgangspunten vastgelegd door de gemeenteraad. Deze vormen het kader waarbinnen het stedenbouwkundige plan en het bestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan zullen worden uitgewerkt. Belanghebbenden, omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen meedenken in de uitwerking. Het resultaat van het participatieproces zal meegewogen worden in het uit te werken stedenbouwkundig plan dat vervolgens wordt verankerd in een (ontwerp)bestemmingsplan. Het stedenbouwkundigeplan wordt naar verwachting februari 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

  broken image

  Rondje campus

  De Provincie Gelderland heeft besloten om niet een campusroute door het Binnenveld te laten lopen maar op advies van de Gemeente Wageningen de bestaande route te verbreden. Hierbij zal ook een gelijkvloerse fietsovergang bij de Bornsesteeg gerealiseerd worden waardoor fietsfiles verleden tijd zullen zijn. Door de provincie is het college van Wageningen gevraagd om input op het Voorontwerp Inpassingsplan Beter Bereikbaar Wageningen. We kunnen als gemeente nog zienswijzen indienen op dit ontwerp tot de zomer 2022.

  broken image

  Aula

  De nieuwe Aula wordt een bioscoopzaal/cultuurhuis. BOEi/Van Swaay gaat de Aula naast bioscoopzaal ook gebruiken voor tal van andere cultuuruitingen zoals concerten, debatten en stand-up comedy. De huidige receptieruimte wordt een theatercafé dat de hele dag open is voor bezoekers en bijvoorbeeld zzp'ers om te werken. De gemeente zal nog over het bestemmingsplan moeten stemmen.

  broken image

  Binnenstad

  De gemeente wil samen met iedereen in Wageningen een visie maken op de stad, met bijzondere aandacht voor de binnenstad. Ter kennis en inspiratie hiervoor zijn in 2020 een aantal themalezingen gehouden door interessante sprekers. Na het richtinggevend debat op 14 december 2020 zal een startnotitie worden gemaakt waarin staat hoe het participatieproces van deze visie wordt opgezet en hoe iedereen in Wageningen kan participeren.

  broken image

  Grebbedijk

  De Grebbedijk is toe aan een dijkversterking. Naast natuurontwikkeling biedt dit project de gemeente Wageningen ook de kans om lokale gebiedsambities te realiseren. Uit een lang traject is een concept voorkeursalternatief gekomen. Verder is er een ambitie vastgesteld voor de gemeente Wageningen om een kleine waterplas in de uiterwaarden te realiseren. De volgende fase is de uitwerking van het plan waarbij ook gekeken wordt naar de invulling van de waterplas, een ecologisch verbinding van de haven naar VADA-gebied en de aanleg van een parnoramazicht van de Nederrijn. Verder heeft Connect Wageningen de snelheid op het water verlaagd om veiliger te kunnen zwemmen en varen.